Việt gì ?

Việt Gì?

Việt minh, Việt cộng, Việt kiều,
Trong ba Việt ấy Đảng yêu Việt nào?
Việt minh thì tuổi đã cao.
Việt cộng ốm yếu xanh xao gầy còm.
Việt kiều thì vẫn còn son,
Đảng yêu, Đảng quý như con trong nhà.
Chỉ cần một ít đô la,
Việt gian phản Quốc hoá ra Việt kiều (!)

Lượm Lặt Đó Đây …

Advertisements