Thông báo số 197/VP-THKH ngày 30.3 của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ rõ nhiều sai phạm trong bổ nhiệm, quy hoạch và cử đi học cao cấp lý luận chính trị đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh – nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản Thanh Hóa. Việc quy hoạch bà Trần Vũ Quỳnh Anh đã “bay” qua lần lượt những cửa nào?

Bà Quỳnh Anh đã “lọt” qua nhiều cửa trên con đường thăng quan tiến chức, đặc biệt, bà lọt qua cả cửa Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Vào danh sách quy hoạch Phó GĐ Sở Xây dựng: Hotgirl Quỳnh Anh “lọt qua cửa” Ban Thường vụ Tỉnh ủy như thế nào? ảnh 1
Để xảy ra sai sót trong bổ nhiệm, quy hoạch bà Quỳnh Anh không chỉ có Đảng ủy Sở Xây dựng. 

Trong công tác cán bộ, Đảng ta có nhiều quy định chặt chẽ, cụ thể, khách quan, khoa học. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch chức phó giám đốc sở như bà Trần Vũ Quỳnh Anh được quy định rất cụ thể.

Theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 5.11.2012 của Ban Tổ chức Trung ương, trường hợp bổ sung bà Quỳnh Anh vào chức danh phó giám đốc sở thuộc thẩm quyển quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Cụ thể, tại mục 1, phần A: Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở tỉnh, thành phố ghi rõ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy là cấp có thẩm quyền xây dựng và quyết định quy hoạch cán bộ của tỉnh, thành phố. Trong đó, “Quyết định quy hoạch các chức danh cán bộ còn lại do Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý ” và “Lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp dưới xây dựng quy hoạch và xem xét, phê duyệt quy hoạch của các huyện, sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể của tỉnh, thành phố”.

Trước đó, tại Quyết định số 44-QĐ/TW ngày 14.11.1992 của Bộ Chính trị cũng quy định Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy “Quyết định việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu… đối với trưởng ban, phó trưởng ban tỉnh ủy, thành ủy và tương đương; bí thư, phó bí thư, thường vụ huyện ủy, quận ủy và thị ủy; giám đốc, phó giám đốc sở và tương đương…”.

Do vậy, để đưa bà Quỳnh Anh vào danh sách bổ sung quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa không thể bỏ qua các tiêu chuẩn và các bước thực hiện được quy định tại Hướng dẫn 15-HD/BTCTW và các quy định khác. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa là cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách bổ sung quy hoạch đối với bà Quỳnh Anh.

Để bổ sung bà Quỳnh Anh vào danh sách quy hoạch Phó Giám đốc Sở xây dựng cần qua các bước: Đảng ủy Sở Xây dựng phát hiện, bồi dưỡng, bổ sung quy hoạch sau đó báo cáo Đảng ủy Khối cơ quan nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhận được báo cáo, Ban Thường vụ giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác minh, thẩm định nhân sự Đảng ủy Sở Xây dựng trình. Sau đó, Ban Tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra trình Ban Thường vụ tại cuộc họp quyết định bổ sung quy hoạch nhân sự của Ban Thường vụ với các bước bỏ phiếu cụ thể. Cuối cùng, Ban Thường vụ là cấp ra quyết định phê duyệt nhân sự bổ sung quy hoạch.

Thông báo kết luận của UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ những sai sót trong việc quy hoạch bà Quỳnh Anh làm phó giám đốc sở. Theo đó, “tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng không thực hiện nghiêm túc việc đánh giá toàn diện cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch, đã đề nghị bổ sung bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào quy hoạch, làm cho chất lượng quy hoạch thấp, tạo dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên”. Cũng theo kết luận thanh tra, về việc này “Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm trong việc làm chưa tốt công tác thẩm định nhân sự đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh, để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy”.

Để làm rõ trách nhiệm để xảy ra những thiếu sót trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã “yêu cầu lãnh đạo Sở Xây dựng, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiêm túc làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc tham mưu để xảy ra thiếu sót và xử lý nghiêm theo quy định của Đảng”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa là cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung bà Quỳnh Anh vào quy hoạch. Nay để xảy ra sai sót, Ban Thường vụ Tỉnh Thanh Hóa cũng phải chịu trách nhiệm chứ không chỉ lãnh đạo Sở Xây dựng và Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Như vậy, ngoài các cửa như: Đảng ủy, BGĐ Sở Xây dựng; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối cơ quan nhà nước, việc quy hoạch bà Quỳnh Anh còn “qua mặt”, “lọt” qua cửa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa để được vào danh sách bổ sung quy hoạch phó giám đốc sở.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa là cơ quan cấp dưới của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Liệu kết quả kiểm tra, xử lý có khách quan?