Cộng sản cầm quyền mục nát đã đến hồi sụp đổ. Chỉ cần mọt cú hich là chúng chổng vó lên ngay. Nghệ Tĩnh với sự kiện Formosa đã đang là ngọn lửa bùng lên cú hích chí mạng cho cộng sản cầm quyền rồi. Dân gian đã từng lưu truyền sấm rằng:

“Sấm Đông đã dạy miền Trung,
Thời gian đã điểm dân vùng quyền dân”.Advertisements